M a t e ř s k á   š k o l a   R O H O Ž N Í K
   
 

 


 
Vzdělávání
F i l o s o f i e   š k o l y
 
Jsme mateřská škola…
…jejíž vzdělávací program je tak promyšlený, že nepotřebujeme zařazovat tzv. kroužky (Pokusíme se zaměřit pozornost zpět k přírodě a životnímu prostředí)
…která staví prožitky dětí před jejich výkony (Děti jsou oslovitelné především v oblasti cítění, proto je třeba vést je spravedlivě, akceptovat každou osobnost.)
…kde hlavním cílem je tělesná, duševní a sociální pohoda (Předpokladem je neautoritativní, láskyplný vztah učitelky a dětí, atmosféra ve třídě, nevzrušené jednání)
…jejíž přednost je v kvalitě učitelek (Všechny učitelky jsou kvalifikované a dále se vzdělávají. Učitelka svým chováním a jednáním vytváří vzor vhodný k napodobování. Stabilizovaný sbor)
…kde je ctí zaměstnanců, že v ní mohou pracovat
 
H l a v n í   c í l

„Naučit se společně hledat cestu k plnějšímu prožívání světa.“
 
C í l   v z d ě l á v á n í

                        

Cílem vzdělávání je předávat dítěti takové informace a poznatky, aby z něj vyrůstal vnímavý, ohleduplný, pozorný a samostatný člověk, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a naučily se praktickým dovednostem komunikace a spolupráce, neboť to má pro člověka význam v kterékoliv věku a po celý život.

Předškolní vzdělávání je počátek celoživotního vzdělávání člověka.    
 
F o r m y   v z d ě l á v á n í
 

Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a situacích. Dětem je zprostředkována bohatá nabídka činností, které probouzejí v dítěti chuť dívat se kolem sebe a naslouchat. Základem učení je praktická zkušenost, přímý zážitek (důraz na prožitkové učení, experimentování), vzdělávací aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.

 
 

web: Klára Šuvarská