Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 605 296 883

 

Aktuality

 
Infromativní schůzka

Vážení rodiče,

první informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí na šk.rok 2021/2022 se bude konat 28.6.2021 od 16,00 hodin ve třídě "Mravenečci".
Stravné a provozní příspěvek (úplata)

Vážení rodiče, pozor změna od 1.9.2021
STRAVNÉ A PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK (ÚPLATA)

Pro předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 stanovuji úplatu
ve výši 917,-Kč/měsíc/dítě (VIZ. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole). Průměrné měsíční náklady na dítě mateřské školy činí 1833,66,-Kč, 50% měs. nákladů na jedno dítě MŠ činí 917,-Kč.
Stravné a příspěvek rodičů se platí převodem na účet.
Číslo účtu pro stravné : 7034 – 2000904359 / 0800 – částka 900,-Kč
/děti s odkladem školní docházky 960,-Kč/

Číslo účtu pro provozní příspěvek (úplata) :  2000904359 / 0800 – částka 917,-
/neplatí pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky/

Variabilní symbol – bude přidělen v září při nástupu do mateřské školy.

Na požádání dostanete aktuální částku nebo vyúčtování od vedoucí školní jídelny MŠ.
Tel. 605296884, e-mail: msrohoznikjidelna@seznam.cz

Splatnost vždy k 7. dni . příslušného kalendářního měsíce / první platba do 14.9.2021/.

V Praze, dne 31.05.2021                                   Mgr. Iveta Průšová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Otevření MŠ od 3.5.2021

Vážení rodiče,

na základě novelizovaného opatření Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 3.5.2021 umožňuje v MŠ osobní přítomnost všech dětí.

Zasíláme přehled:
1. děti v MŠ se od 3.5.2021 již povinně netestují
2. děti nemusí při prezenční výuce nosit roušky. V případě potřeby musí mít dítě alespoň 2 roušky v uzavřeném pytlíku v kapsáři
3. sportovní činnosti jsou dle dosavadního znění opatření umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory v MŠ
4. provoz bude na všech třídách, bez omezení počtu dětí ve skupině
5. platí zákaz vstupu třetích osob do budovy MŠ, děti budou předávány u vchodů do jednotlivých tříd
6. do MŠ budou přijímány děti pokud nevykazují žádné příznaky -  zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy. V případě projevů v průběhu dne budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci

Věříme, že vše bude v pořádku a konec školního roku si společně užijeme :)

Mgr. Iveta Průšová

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Mimořádné opatření omezení provozu od 26.4.2021
Mimořádné opatření provozu ke stažení zde.
PROVOZ MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

z nařízení Vlády České republiky bude MŠ Rohožník otevřena od 12.4.2021 pro dětí s povinnou předškolní docházkou (poslední rok před nástupem do ZŠ).
 Pro opětovný nástup do mateřské školy je nutné splnit podmínky stanovené Ministerstvem školství. V příloze Vám zasíláme tyto podmínky. 

Základní přehled:
1. Přítomnost na výuce je podmíněna účastí na testování ( 2x týdně antigenní test)
2. Testování probíhá tzv. samoodběrem (v případě, že dítě není schopno provést test  samotné, zajistí toto rodič- na tuto dobu je umožněn vstup třetí osoby do budovy). 
3. Rodič je povinen vyčkat na výsledek testu před budovou MŠ (max. 15 minut). 
4. Pokud je dítě pozitivní na začátku týdne, odchází domů a rodič kontaktuje svého pediatra-praktického lékaře a požádá o vystavení žádanky na provedení RT-PCR testu. Pokud je dítě pozitivní v průběhu týdne, odchází celá třída domů a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného  dítěte. 
5. Testování se neprovádí u dětí, které prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutno prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře. Pokud ji nedoloží, tak se účastní testování.
6. Pokud nechcete z jakéhokoliv důvodu své dítě testovat, nemůže se dítě účastnit prezenčního vzdělávání a škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání. 
7. Děti nemusí při prezenční výuce nosit roušky. V případě potřeby musí mít dítě alespoň 2 roušky v uzavřeném pytlíku v kapsáři. 

 

Dětem IZS (integrovaného záchranného systému) ve věku os 2 do 5 let  je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 

 • vztahuje se na ně povinné testování
 • vztahuje se na ně úplata za předškolní vzdělávání

Mimořádným opatřením určené vyjímky pro děti IZS se vztahují na tyto profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelé zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá nebo,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedeni v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy ČR,

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ ŠKOLE POTVRZENÍM OD ZAMĚSTNANCE

priloha_testovani diagram
priloha_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021
priloha_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvolání
priloha_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021
priloha_MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021_k odeslání
testovani-letak-pro-rodice
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOŽNÍK 02.05.2021 – 16.05.2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/…nik

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem.

Kliknutním na obrázek zvětšíte velikost.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOŽNÍK 02.05.2021 – 16.05.2021

Vydání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenčního listu:
a) na webových stránkách MŠ www.msrohoznik.cz
Elektronický předzápis: 06.04.2021 – 30.04.2021
Zápis (doručení žádostí): 02.05.2021 – 16.05.2021
Potřebné doklady nutné při zápisu do MŠ:
1. Kopie - Rodný list dítěte
2. Doložit – Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání
3. Kopie evidenčního listu (s potvrzením od lékaře)

Nahlédnutí do spisu: 17.05.2021 od 10.00 do 17.00 hodin v MŠ Rohožník

Zveřejnění výsledků zápisu přijatých dětí na webu MŠ a dveřích MŠ: 21.05.2021

Doručení Zápisového lístku přijatých dětí do preferované MŠ včetně originálu Evidenčního listu: do 27.5.2021

Vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do MŠ: od 31.05.2021 v MŠ Rohožník

Těšíme se na Vás :)

Dokumenty:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Informace MČ Praha 21

Masarykova základní škola a MŠ Sedmikráska pro děti rodičů vybraných profesí


Dle rozhodnutí Vlády ČR jsou od 1.3.2021 uzavřené školy a mateřské školky, ale pro vybrané profese, které jsou uvedené na webové stránce: https://www.praha.eu/file/3203162/_1699775_ROZHODNUTI_urcene_skoly_PRM_9_11_2020_upad.pdf je otevřena Masarykova základní škola a MŠ Sedmikráska.


Pro zařazení dítěte do těchto zařízení je potřeba, aby zaměstnavatel zaměstnance IZS nebo dále uvedených profesí v rozhodnutí MHMP, poslal seznam zájemců s kontaktními údaji na emailovou adresu: stanislav.sivaninec@praha.eu.


Magistrát hlavního města Prahy Vás následně zkontaktuje a sdělí Vám, kam bylo Vaše dítě zařazeno.
V případě dotazů kontaktujte referentku školství mailem: lucie.furjesova@praha21.cz

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Rozhodnutí hygieny

Vážení rodiče,

dle Rozhodnutí hygienické stanice hl. města Prahy je MŠ Rohožník  uzavřena do 28.2. 2021. Vy, kterým byla nařízena karanténa, dodržujte nařízení zaslané hygienickou stanicí.

O znovu otevření MŠ budete včas informováni.

Sledujte webové stránky a e-maily. 

                                                                                               Mgr. Iveta Průšová
                                                                                                ředitelka školy

Rozhodnutí hygieny ke čtení zde.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - Vyjádření hygieny

Dne 15.2, 16.2., 17.2., 18.2. a 19. 2. 2021 byli v kontaktu děti/zaměstnanci Vaší školy  s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi sdělených kontaktů  shledány důvody pro karanténní opatření do 25.2, 26.2., 27.2., 28.2.
nebo do 1.3. 2021
 (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce deseti dnů).

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek do 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.
Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupců, pro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html
Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

Děkuji za spolupráci,

IVANA SOUKUPOVÁ
ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšická 646, 190 00 Praha 9
ivana.soukupova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz

+420 281 000 454
+420 735 726 551
+420 286 884 450 (fax)

Pokud poskytujete v rámci této komunikace Vaše osobní údaje, dochází ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) k jejich zpracování. S osobními údaji HSHMP nakládá v souladu s platnou právní úpravou, přičemž základní informace o ochraně osobních údajů v HSHMP podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou dostupné na webových stránkách HSHMP (www.hygpraha.cz) v informačním memorandu: „Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů“.

DŮLEŽITÉ SDĚLENí

Vážení rodiče,

vzhledem k pozitivitě zaměstnanců MŠ Rohožník na COVID - 19 uzavírám na doporučení hygienické stanice mateřskou školu Rohožník. Prozatím na pondělí 22.2.2021 než bude vydáno konečné rozhodnutí.

Sledujte prosím webové stránky www.msrohoznik.cz a e-maily.

                                                              Mgr. Iveta Průšová
                                                                ředitelka školy

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,
zasíláme vyjádření hygienické stanice ohledně prokázání pozitivního testu na COVID -19 u zaměstnance v MŠ Rohožník

Epidemiologickým  šetřením nebyl, u Vámi zjištěnými informacemi, vyhodnocen rizikový kontakt ve Vaší mateřské škole, kde byla pozitivně testovaná osoba na  COVID-19 (1 provozní zaměstnanec), proto Vám doporučujeme, abyste pouze informovala ostatní zaměstnance, kteří byli v nějakém kontaktu (ALE NE RIZIKOVÉM) o výskytu COVID-19 ve Vašem  zařízení a předala toto sdělení:

Zaměstnanci mateřské školy by měli sledovat  svůj zdravotní stav  minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou (tzn. do 3. 3. 2021), a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře a sdělit mu, že zaměstnanec  byl  v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.
Z preventivních důvodů lze využít možnosti antigenního testování, bližší informace naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

S pozdravem

Ing. LUCIE KUBÁTOVÁ
ODBORNÝ REFERENT ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
lucie.kubatova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz

+420 735 726 538
+420 281 000 425

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

DLE USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 23.12.2020 SE OMEZUJE VSTUP TŘETÍCH OSOB DO PROSTORU MŠ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
                                                            Mgr. Iveta Průšová, ředitelka MŠ

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,
zasíláme informaci ohledně karanténního opatření pro některé děti ze třídy „Mravenečci“, a to do 18.1.2021.

Hygienická stanice bude rodiče dětí, které přišly do styku s  Covid -19 pozitivní osobou kontaktovat.
Zároveň byli již rodiče dotčených dětí informováni vedením školy.
Žádáme rodiče mateřské školy, aby sledovali webové stránky: www.msrohoznik,cz .

Připojujeme výňatek zaslaný HSHMP k současným opatřením:
 Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.
Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění osoba v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na ní nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/stanoveni-karanteny-domaci-izolace-pro-deti-zaky-studenty-a-navrat-do-skoly-skolskeho-zarizeni-5448_5448_519_1.html

Děkujeme za pochopení
                                                                                                                Mgr. Iveta Průšová
                                                                                                                ředitelka školy

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,
zasíláme informaci ohledně karanténního opatření pro některé děti ze třídy „Sovičky“, a to do 26.12.2020.

Hygienická stanice bude rodiče dětí, které přišly do styku s  Covid -19 pozitivní osobou kontaktovat.
Zároveň byli již rodiče dotčených dětí informováni vedením školy.
Žádáme rodiče mateřské školy, aby sledovali webové stránky: www.msrohoznik.cz .

Připojujeme výňatek zaslaný HSHMP k současným opatřením:
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).
Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.
Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání,
nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.
Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.
Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.
Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.
Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19. 
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  
Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví ošetřující lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.
Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Děkujeme za pochopení
                                                                                                                Mgr. Iveta Průšová
                                                                                                                ředitelka školy

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

Vánoční prázdniny v MŠ Rohožník budou probíhat od čtvrtka 24.12.2020 do neděle 3.1.2021. Provoz MŠ Rohožník bude obnoven v běžném režimu od pondělí 4.1.2021 /tj. od 6:30h. do 17:00h. v plném rozsahu/.
Děkujeme za pochopení         

Iveta Průšová a kolektiv MŠ       
                                              

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,
zasíláme informaci o prodloužení karanténního opatření pro některé děti ze třídy „Broučci“, a to do 31.10.2020.
A zároveň je nově nařízena Hygienickou stanicí povinná domácí karanténa pro některé dětí ze třídy „Mravenci“, taktéž do 31.10.2020.
Hygienická stanice bude rodiče dětí, které přišly do styku s  Covid -19 pozitivní osobou kontaktovat. Zároveň byli již rodiče dotčených dětí informováni vedením školy.
Žádáme rodiče mateřské školy, aby sledovali webové stránky: www.msrohoznik.cz .

Připojujeme výňatek zaslaný HSHMP k současným opatřením:
Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.  
Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/
Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

                                                                                                               Děkujeme za pochopení
                                                                                                                Mgr. Iveta Průšová
                                                                                                                ředitelka školy

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vážení rodiče,
z důvodu pozitivního výsledku na test COVID-19 u zaměstnance mateřské školy bude část dětí na základě Karanténního opatření stanoveného opatřením MZ ČR do 26.10.2020 v povinné domácí karanténě.

                                                                                                               Děkujeme za pochopení
                                                                                                                Mgr. Iveta Průšová
                                                                                                                ředitelka školy

EKOLOGICKO VÝUKOVÝ PROGRAM
V ÚTERÝ 22.9.2020 OD 9,00 HODIN EKOLOGICKO VÝUKOVÝ PROGRAM – DOBRODRUŽSTVÍ S KAPIČKOU
PROJEKTOVÝ DEN

V PONDĚLÍ 21.9.2020 OD 9,00 HODIN PROJEKTOVÝ DEN – STAVITEL MĚSTA (MLADŠÍ DĚTI)

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

VÁŽENÍ RODIČE, ZVEME VÁS NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU, KTERÁ SE KONÁ V PONDĚLÍ 7.9.2020 OD 17,00 HODIN
VE TŘÍDĚ MRAVENIŠTĚ - MRAVENEČCI. PROSÍME, ZAJISTĚTE SI NA TUTO DOBU HLÍDÁNÍ DĚTÍ DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VÁMI. TÝKÁ SE ZEJMÉNA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ


INFORMACE PRO RODIČE

Každá dospělá osoba je povinna před vstupem do budovy použít dezinfekci na ruce (NENÍ URČENA PRO DĚTI!) a vstupovat pouze s rouškou. V budově se zdržovat co nejkratší dobu.
Rodiče zajistí, aby si děti před vstupem do třídy umyly ruce teplou vodou a mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund)


OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče,
pro omluvy dětí je nově platná pouze e-mailová adresa msrohoznikomluvy@seznam.cz


NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Vážení rodiče,
z důvodu rostoucích cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného o 4 Kč.

pro děti 3 – 6 let 45 Kč/den ……900 Kč/měsíc
pro děti 7-10 let (děti s odkladem školní docházky) 48 Kč/den…….960 Kč/měsíc

Tato změna je platná od 1.9.2020!!!

Děkujeme za pochopení

                                                                                      Eva Pupová
                                                                                      vedoucí školní jídelny
                                                                                      tel: 605 296 884
                                                                                      msrohoznikjidelna@seznam.cz

Setkání s paní učitelkou ze ZŠ

VÁŽENÍ RODIČE,

Rádi bychom pozvali rodiče na druhé setkání s paní učitelkou ze ZŠ.
Získáte hlubší informace o využívání pomůcek Montessori pedagogiky, jak si takové pomůcky sami vyrobit, nebo, kde je získat. Přesvědčíte se o tom, jak je důležitá hra pro rozvoj dítěte a jak hra napomáhá k začleňování dětí do kolektivu.
Setkání se bude konat ve středu 3.6.2020 od 15,00 hodin ve třídě Včeličky.

Setkání s paní učitelkou ze ZŠ

VÁŽENÍ RODIČE,

Rádi bychom pozvali rodiče  na setkání s paní učitelkou ze ZŠ.
Získáte informace o všem, co se týká Montessori pedagogiky, principy práce v Montessori třídě, s modely práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem apod.
Setkání se bude konat ve středu 4.3.2020 od 15,00 hodin ve třídě Včeličky.

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ?

     Všechny věci řádně podepsané!!!

 • PŘEVLEČENÍ DO TŘÍDY A NA ZAHRADU
 • VĚTŠÍ BATOH NA PŘENÁŠENÍ VĚCÍ
 • NÁHRADNÍ SPODNÍ PRÁDLO, PONOŽKY, TRIKO, TEPLÁKY
 • PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ PLÁŠTĚNKU, VHODNOU OBUV -HOLINKY
 • BAČKŮRKY (pantofle a CROCSY zakázány z bezpečnostních důvodů!!!!)
 • SPÍCÍ DĚTI PYŽAMO
 • DĚTSKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK, KELÍMEK A ZUBNÍ PASTU
 • ZÁSTĚRA nebo VELKÉ TRIKO na pracovní činnosti
 • ENCYKLOPEDIE
 • FLÉTNA
 • KOPIE KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
 • 2 ROUŠKY U V UZAVÍRATELNÉM SÁČKU
 • Na každé pololetí: 1 balení TOALETNÍHO PAPÍRU (tj.4ks)

                             2 balení PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ (tj.20 balíčků)
                             1 balení PAPÍROVÝCH UBROUSKŮ
                             1 balení VLČENÝCH UBROUSKŮ
                             1 TEKUTÉ MÝDLO

A PŘEDEVŠÍM VAŠI PODPORU, pozitivní ladění na vstup dítěte do mateřské školy (noví kamarádi, pani učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu, společné prožitky při hře, poznávání a objevování nového v životě i pohádkách, písničky, barvičky, cvičení, pobyt na zahradě, vycházky, množství hraček, divadélka, výlety, kroužky apod.)

                                                  kolektiv MŠ ROHOŽNÍK

 
 
 
 
 
   
     
web: Klára Šuvarská